Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

NCK Mestec

Hlavním cílem ustanovení centra je rozvoj komplexního modelu účinné spolupráce pracovišť výzkumných organizací a inovativních firem za účelem rozvoje technologické kompetence v oblasti chytrých součástek a technologií.

Výsledky výzkumné činnosti centra vedou k nové či inovované produkci chytrých komponent a systémů, které vstupují do celé řady strojírenských konceptů. Jedná se zejména o technologické celky v oblasti strojírenského a zpracovatelského průmyslu, logistiky, zdravotnictví či energetiky. Centrum je svou technologickou kompetencí partnerem pro nové koncepce návrhů strojních zařízení a systémů. Současně pokrývá širokou škálu možných aplikací pro neprůmyslové obory (lékařská diagnostika, implantáty apod.).

nck-mestec

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství vzniklo za účelem soustředění kapacit jednotlivých pracovišť výzkumných organizací a technologicky orientovaných firem na realizaci společné výzkumné agendy.

Zaměření centra kombinuje víceoborové výzkumné specializace (konstruování, mechanika, elektrotechnika, chemie, biologie, senzorika, materiálové inženýrství, virtuální navrhování apod.), které směřují ke třem vzájemně provázaným technologickým oblastem, jejichž uplatnění je zacíleno prioritně na strojírenskou výrobu pro 21. století.

Centrum se sestává z pracovišť šesti výzkumných organizací a devatenácti firem. Velikost odborného týmu centra je průměrně 60 úvazků a roční finanční výkony (rozpočtový rámec) téměř 132 mil. Kč.

TAČR – Program Gama

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen „program GAMA“) byl schválen usnesením vlády ze dne 12. června 2013 č. 455.

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe. Program je rozdělen na dva podprogramy s odlišným způsobem realizace i příjemci podpory.

Podprogram 1 je zaměřen na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti. Podprogram 1 je orientován rovněž na systémovou podporu fáze VaV, počínající dosažením prakticky využitelného výsledku VaV a končící ověřením možností jeho komerčního využití ve formě modelu, funkčního vzorku či prototypu. Příjemci mohou být pouze výzkumné organizace.

Podprogram 2 je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků, která však již nebude podporována. Jedná se o podporu projektů zahrnujících dokončení funkčního prototypu, ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného výrobku resp. služby. Příjemci mohou být pouze podniky. Výzkumné organizace se mohou účastnit jako další účastníci projektu.

Délka trvání programu je navržena na 6 let (2014 – 2019). Veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2013 se zahájením poskytování podpory v roce 2014. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně u podprogramu 1 v letech 2013 až 2016 se zahajováním poskytování podpory v letech 2014 – 2017, a u podprogramu 2 v letech 2013 až 2017 se zahajováním poskytování podpory v letech 2014 – 2018, a to pouze v případě, že nedojde v České republice k souběžnému financování projektů se shodným předmětem podpory v rámci připravovaného operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ nebo operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“.

Celkové výdaje na program mají činit 2 770 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu 1 798 mil. Kč. Tyto výdaje jsou na jednotlivé roky po dobu trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží.

Projekty podpořené v programu GAMA musí (v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, a Rejstříkem informací o výsledcích) vést k dosažení alespoň jednoho z níže uvedených druhů výsledků:

  • P – patent
  • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
  • Z – poloprovoz, ověřená technologie
  • R – software
  • F – průmyslový a užitný vzor

GAČR

...